الگوریتم ماه عسل

بررسی الگوریتم ماه عسل گوگل / Honeymoon Algorithm

بررسی الگوریتم ماه عسل گوگل / Honeymoon Algorithm

الگوریتم ماه عسل گوگل یا هانی مون Google Honeymoon به تکنیکی اشاره دارد که گوگل در الگوریتم رتبه بندی جستجوی خود، به ویژه در روزهای اولیه راه اندازی یک سایت، استفاده می کند. این الگوریتم در سال ۲۰۰۴ راه اندازی شد به جهت کمک برای سایت های تازه تاسیس تا در وهله اول بتوانند مطالب […]